hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

14. 04. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuDemokracia?

Joseph Grim Feinberg

Bol som hlasovať v Chicagu v štáte Illinois, kde bolo na kandidátke mnoho rôznych uchádzačov o mnoho rôznych úradov. Kandidátov bolo veľa – ale strán málo. Ba vlastne iba dve, ktoré sa navzájom sotva niečím líšia. V prezidentských voľbách a voľbách do senátu kandidovala ešte aj pravicová Libertariánska strana. Ani jedinému kandidátovi naľavo od Demokratickej strany však účasť na voľbách neumožnili. (Kampaň Ralpha Nadera zozbierala takmer dvakrát viac podpisov, než bol predpísaný počet – ktorý bol okolo 25 000 alebo 30 000, pokiaľ viem – no štát ich odmietol uznať za platné.) A samozrejme, všetci pravdepodobne niečo viete o našom skvelom volebnom systéme, ktorý ma len jedno kolo a v ktorom vyhráva kandidát, ktorý dostane najviac hlasov, aj keby dostal menej ako 50%. A možno ste už čosi počuli aj procese samotného výberu kandidátov, ktorý si vyžaduje (povedané zjednodušene, ale pravdivo) aby bol kandidát prinajmenšom milionár, ktorý podporuje a je podporovaný miliardárskymi korporáciami. Potom sa očakáva, že si voliči vyberú toho milionára a tie korporácie, ktoré sa im páčia viac. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že niektorých milionárov je ľahšie zvrhnúť, ako iných, a preto by sme za nich mali hlasovať. Nebudem sa teraz zaoberať týmito argumentami. Chcel som len trocha objasniť pozadie príbehu, ktorý vám porozprávam.

(04. 11. 2004)Linka na dnesNew Left Review

Hlboko vážená „vlajková loď západnej intelektuálnej ľavice", kritická tak k vlažnej sociálnej demokracii, ako k „reálnemu socializmu" (pri zrode NLR stáli bývalí členovia komunistickej strany, ktorí ju opustili na protest proti sovietskemu zásahu v Maďarsku v r. 1956). NLR sa zaoberal a zaoberá najrôznejšími témami, od Frankfurtskej školy cez čínsku kultúrnu revolúciu až po východeurópskych ľavicových disidentov, či dnes antikapitalistické hnutie.Globalizace podle Ulricha Becka


Martin Škabraha

vydané 14. 08. 2005 • prečítané 15121x
formát na tlačLze ještě říci něco nového a inspirativního ke globalizaci? Nestává se slovo globalizace synonymem pro banálnost, pro prázdné omílání klišé a stereotypů, za nímž se navíc skrývají ty či ony mocenské zájmy a politické předsudky?
Jistěže ano. Skutečného myslitele však poznáme podle toho, že i o tom, co je banální a samozřejmé, umí promluvit zajímavě a podnítit vážné zamyšlení. Ulrich Beck, který humanitní a sociální vědy obohatil takovými koncepty jako "riziková společnost" nebo "reflexivní modernizace", nesporně takovým myslitelem je a jeho kniha Was ist Globalisierung? z roku 1997, právě vydaná ve slovenském překladu, je toho dalším dokladem.


Důvod, proč Beckův pohled na globalizaci nepůsobí banálně, je ten, že autor úspěšně překonává dvě hlavní pasti, které na každého myslitele u podobných témat čekají: černobílost úsudku a neschopnost propojit abstraktnější úvahy s konkrétním empirickým materiálem.

Modernizace: jak pokračovat v "nedokončeném projektu"?

Překonat posledně zmíněnou past pomáhá Beckovi jeho dlouho letý sociologický výzkum tzv. "reflexivní" či "druhé moderny" (jak zní také název jím vedené knižní řady). Jeho podstatou je vlastně polemická, nikoli však odmítavá reakce na myšlenky postmoderny, o které Beck v knize rozhovorů s Johannesem Willmsem říká: "Neexistovala by teorie reflexivní modernity, kdybychom se nezabývali ústřední ideou postmodernismu. Nicméně, postmoderní teorie nám vlastně jenom říká, co není řešení. Neříká, co je řešení ." (Conversations with Ulrich Beck, Polity Press, 2004, s. 25)

To, co není řešení, jsou rozvrhy klasické, beckovsky řečeno první moderny, spjaté především s národním státem, bezvýhradnou vírou ve vědecký pokrok a také se západním imperialismem. Neudržitelnost těchto "zombie konceptů", jak jim náš autor říká, prokázali postmodernisté přesvědčivě. Jenže s vaničkou vylili i dítě. Místo, aby šli výrobek reklamovat a případně podali zlepšovací návrh, rezignovaně jej zahodili jako bezcenný krám.

Beck v této otázce zaujímá postoj blízký Habermasově myšlence moderny jako nedokončeného projektu. Jeho cílem je přimět nás, ale i jiné "zákazníky", aby produktu jménem moderna dali ještě druhou šanci. Úspěšná realizace takové šance ovšem předpokládá důkladnou revizi těch aspektů moderny, které zapříčinily její katastrofy (počínaje genocidami v koloniích a baumanovsky viděným Holocaustem a konče Černobylem nebo tragédiemi na Balkáně 90. let). Konkrétně to v prvé řadě znamená rozpoznat a správně pojmenovat změněné podmínky, jimž musí projekt modernizace dnes čelit. A souhrnným označením změny rámcových podmínek je právě pojem globalizace.

Jádro změny je ve vší stručnosti následující: První moderna zakládala své vize na existenci národních států a pro tyto státy byl typický monopol politické moci, vzdělání atd. v rámci určitých teritoriálních hranic. Stejně tak národní společnosti fungovaly prostřednictvím rámování individuálních životů do předem vyhraničených kolektivit (nacionálních, třídních apod.). Věk globalizace je naproti tomu věkem deteritorializace moci a všeobecné dekonstrukce hranic, a to ve dvou směrech. Jednak směrem k nadnárodní realitě velkých koncernů a nevládních organizací (Greenpeace, Amnesty International atd.) a jednak směrem opačným: k regionům, znovuobjeveným lokalitám (Beck s oblibou používá známý Robertsonův pojem glokalizace) a v neposlední řadě přímo k jednotlivcům.

I v dalších svých knihách, počínaje Rizikovou společností (1986), se Beck zabývá procesem individualizace, jehož podstatou je, že v podmínkách druhé moderny je každý z nás postaven před nutnost každý den volit a znovu definovat vlastní identitu v prostředí, kde žádné jednoznačné identity neexistují; díky zkracování vzdáleností, migraci a hlavně mediím a komunikačním technologiím se různé kulturní a etnické danosti prolínají a relativizují a každá hranice je z principu věcí dohody a individuálního (sebe)rozvrhování. Žijeme tak v době nesmírného zmnožení prostoru individuální svobody, ale i nové podoby sociální exkluze a marginalizace. Existuje tlak na to, aby každý chápal své úspěchy, ale ovšem i neúspěchy jako svoji vlastní zásluhu: nemůžeš-li sehnat práci (byť jen proto, že máš jiný druh talentu než vyžaduje současný ekonomický model), je to jen a jen tvoje vina, ne vina nějakého třídního antagonismu nebo něčeho podobného; neexistuje žádná pevně daná sociální skupina, ke které by ses mohl odvolat. Např. klasické odborářské hnutí je spjato s určitou historickou podobou práce, jež se ale ve věku flexibilizace a outsourcingu stává přežitkem.

Na druhé straně, tento proces vytváří nutně protipohyb. Jsme proto svědky vzniku a rozvoje nových subkultur a komunit (lokálního i nadnárodního charakteru, často obojí), které rizika individualizace částečně kompenzují, byť už se nejedná o žádná "společenství osudu", jaká známe třeba z dob nacionalismu a která poskytovala jednotlivci celkový životní rámec; nynější nová společenství tento celostní rozměr nemívají, jsou spíše zaměřeny na konkrétní kauzy, životní styly apod.

Mezi možné reakce na individualizaci ovšem patří i antimodernistická hnutí různých fundamentalistů, kteří na rozšiřování prostoru individuální svobody pohlížejí podobně jako svého času fašisté; dnes to pozorujeme u některých nábožensky založených komunit a po 11. září (na které Beckova kniha ještě nemohla reagovat) si antimoderní fundamentalismus spojujeme hlavně s islámskou civilizací. Bez ohledu na to, do jaké míry je to oprávněné spojení, vyvolává tato skutečnost otázku, zda v tvrzení o radikální individualizaci jakožto trendu nutně doprovázejícímu globalizaci není Beck příliš zahleděn do západního vnímání světa. Globalizace jako "nosič" procesu reflexivní modernizace sice zasahuje celou planetu, ne ve všech kulturách se však projevuje v téže formě (což ostatně Beck na jiných místech zdůrazňuje). Jestliže pak existují v mnoha západních zemích smíšená manželství a jejich počet roste, nemusí z toho nutně vyplývat závěr (ke kterému inklinuje Beck), že jejich aktéři prodělávají jakousi relativizaci svých kulturních identit: formální smíšenost manželství vůbec nemusí znamenat skutečnou "smíšenost" kulturní příslušnosti – resp., dá se předpokládat, že u příslušníků různých kultur působí tento tlak různě a některé identity mají prostě tendenci pohlcovat jiné, spíš než se s nimi prolínat.

Jiná věc je, že "objektivně" se příslušník jakékoliv kultury dostává v rámci globálního ekonomického systému do situace, v níž je prostě individualizace nevyhnutelná a takřka automatická – třeba v podobě přenášení zodpovědnosti na jednotlivé pracovníky nebo majitele poboček v rámci jedné velké firmy. Jenže to, do jaké míry si individualizaci opravdu připustím "k tělu", je otázka určitých mentálních předpokladů; v zaměstnání se mohu chovat individualisticky, ale v manželství, komunitním životě apod. mohu jednat zcela podle tradičních stereotypů. To, čemu pak Beck říká individualizace, se z jiného úhlu pohledu naopak může jevit jako nová "komunitarizace". Sám autor vlastně pro takovou interpretaci uvádí dostatek podkladů, jde tedy z jeho strany spíše o záležitost akcentování určitých jevů. Zejména nelze pominout, že v oné myšlence vyjednatelnosti a individuální konstruovatelnosti všech sociálních hranic zaznívá kdesi v pozadí existencialistický, ale i marxistický a liberální motiv autentického prolomení metafyzických verzí světa, který navazuje na osvícenský boj proti náboženskému tmářství, předsudkům, falešnému vědomí… A tento motiv nesporně není prost hodnocení, genealogicky totiž náleží k velkému západnímu vyprávění o pokroku a pravdě dějin – byť je tato pravda skryta v jejich překonání a objevení sobě samému neodcizeného člověka.

"Západnost" v Beckově úhlu pohledu je však asi zbytečné kritizovat – představa, že existuje universální pozice patřila přece k přeludům první moderny…

Dvě tváře globalizace: rizika a šance

Beck s oblibou proklamuje, že je třeba překonat zastaralé šablony pravice a levice, myslím si však, že v tomto bodě se nechává trochu unášet kouzlem manifestu a novosti, jež je pro každou modernu – zjevně tedy i "druhou modernu" – typické. Jeho myšlenky totiž zřejmě najdou ohlas spíše v levicovém táboře; není asi náhodné, že Beckův ideový souputník Anthony Giddens proslul jako rádce Tony Blaira. A je příznačné, že hlavního nepřítele vidí Ulrich Beck v "globalizmu", kterým má na mysli ideologii neoliberálních ekonomistů, přesvědčujících nás o tom, že neomezená vláda světového trhu přinese právě to, oč usilovala tradiční moderna: více svobody a blahobytu pro všechny.

Je ale třeba dodat, že Beck je zároveň velmi kritický k levici, zejména marxistické. Se svým odmítnutím černobíle jednostranného vidění světa musí zavrhnout i představu – a činí tak podle mého soudu oprávněně –, že globalizace je proces řízený nadnárodním kapitálem, který je třeba svrhnout, neboť je nebezpečím pro demokracii a sociální spravedlnost. Náš autor nepopírá, že neregulovaný globální trh takové nebezpeční představuje (mimochodem, výše uvedená kniha rozhovorů se v německém originále jmenuje Freiheit oder Kapitalismus a slůvko "oder" je užito ve vylučovacím významu), ale je mu naprosto cizí představa nějakého wallersteinovského "světového systému". Globalizace je pro něj dialektický proces, v němž žádná vševládná mocenská centra nemají šanci na úspěch; každý mocenský tlak vyvolává protitlak. Jen je nutné nezůstat nečinný a včas nebezpečím předcházet. Jedná se přitom o nebezpečí, která mohou přijít jak od ziskuchtivých koncernů, tak ze strany "občanské společnosti" – i v ní se totiž spontánně může zrodit (např. fundamentalistické) nebezpečí pro demokracii. (V tom má pravdu český prezident Václav Klaus, který však celou záležitost velmi jednostranně a až extrémisticky dezinterpretuje v neprospěch občanské společnosti.)

Důležité v této souvislosti je, abychom měli dostatek politické imaginace a uměli se zbavit těch sociálních stereotypů, které nám znemožňují správně vnímat vlastní situaci a možnosti řešení. Beck např. dobře ví o chování nadnárodních korporací, které hrozbou odchodu ze země a takto způsobené nezaměstnanosti vydírají volené vlády národních států, aby získaly co nejvýhodnější pozici na trhu. Místo závěru o amorálnosti kapitálu, který je banální, jde ale dál a klade si otázku: jaký je na naší straně předpoklad toho, že jsme takto vydíratelní? Je to jednoduché: příliš se identifikujeme se společností (placené) práce a s dávno ztraceným ideálem plné zaměstnanosti. Není možné pokusit se narušit tuto nadvládu klasického modelu industriální moderny? Hledejme cestičky např. v rámci tzv. třetího sektoru, neziskové ekonomiky, v různých "trhlinách" (řekli bychom s Naďou Johanisovou, jež nedávno vydala pozoruhodnou knihu Living in the Cracks). Přemýšlejme o zavedení "občanské mzdy", vyplácené jako jakýsi základní příjem všem členům společnosti, ale využívejme i možností tzv. spotřebitelské demokracie, tj. tlaku eticky zodpovědných zákazníků na ty, kdo jim prodávají zboží. Přimějme korporace, aby uváděly nejen cenu či minimální trvanlivost výrobků, ale i toho za jakých politických, sociálních a ekologických poměrů byl produkt vyroben a dopraven na náš trh. Dejme jim povinnost preventivně platit škody, jež mohou být v budoucnu způsobeny rizikovými výrobky (GM produkty atd.). Možností je spousta, jde jen o to odpoutat se od stereotypů první moderny a uvědomit si nová rizika i šance.

Na čem pak musíme trvat bezpodmínečně, to je všeobecná politizace otázek jako vědecký výzkum nebo tržní autonomie. Depolitizace, zdůrazňuje Beck, je strategie globalistů. Ve skutečnosti má vše politický rozměr, i kdyby šlo jen o tkaničku od bot – tu tkaničku totiž mohlo někde ve Třetím světě vyrobit malé dítě umírající na AIDS…

Tím nejdůležitějším ve věku konce národního státu, který doposud dával kapitalismu jistý kultivující rámec, pak je to, aby stát ne vyklidil pole, ale přizpůsobil se nadnárodní realitě. Nemá se přitom na mysli vznik žádného superstátu, ale spíše síť kooperujících států, důsledně postavených na občanské (ne tedy národní) příslušnosti; Beck hovoří o tzv. inkluzívní suverenitě (oproti tradiční exkluzivní, tedy vylučující suverenitě), jež se delegováním části moci na mezistátní úroveň paradoxně stává suverénnější, neboť má daleko více prostředků účinně spravovat své záležitosti – např. vyjednávat výhodnou pozici vůči dravému nadnárodnímu kapitálu, který je na národní úrovni z podstaty věci nepostižitelný. Není jistě překvapivé, že vzorem takové mezistátní kooperace je Beckovi Evropská unie, které v závěru knihy připisuje vysloveně utopickou úlohu: Evropa se má stát jakýmsi vůdcem té správné, tj. neglobalistické verze globalizace a evropská společnost kolébkou společnosti kosmopolitní.

Proč ne. Správná sociální teorie se už od starověku bez trochy utopie neobejde. Beck přiznává, že je povahou nezdolný optimista. Důležité však je, že je, podle mého názoru, optimista poučený a že cestu druhé moderny rozhodně nevidí jako přímočarou dálnici k úspěchu. Spíše se ve své vizi "nového osvícenství" snaží využít známého efektu sebenaplňujícího proroctví. Přijde mi to lepší řešení než to, aby se sebenaplňujícím proroctvím stal třeba střet civilizací nebo válka mezi kapitálem a prací.

Několik poznámek ke slovenskému vydání

Vzhledem k tomu, že kniha Čo je globalizácia? vychází jako první svazek edice Pohľady za horizont, bylo by dobré, kdyby publikace obsahovala stručnou informaci, o jakou edici se jedná, jaké jsou její cíle, na jaké autory či témata se do budoucna zaměří apod. To je ale spíš otázka marketingové strategie vydavatele. Závažnější jsou nedostatky týkající se přímo redakčního zpracování titulu.

Především se musím zmínit o překladu. Protože slovenština není má mateřština, nedovedu jeho celkovou kvalitu adekvátně posoudit. Zarazily mne však některé nápadné přehmaty, které vyplývají z nedostatečné pozornosti vůči věcnému kontextu. Tak např. na s. 158 se o mírovém soužití států na základě mezinárodního práva absurdně hovoří jako o "pravicovém pacifizmu", ačkoliv o pár řádků níže už je výraz správně přeložen jako "právní pacifizmus"; "právní" i "pravicový" znějí sice v němčině stejně, ale pokud překladatel myslí na to, co překládá, nemělo by se mu to stávat. Na několika místech knihy jsem byl z použitých výrazů na rozpacích, a kdybych byl rodilý mluvčí, zřejmě bych vyslovených přehmatů našel ještě víc. Největší "botu" najdeme na s. 108, kde je k přečtení tato věta vztahující se na někdejší země Commonwealthu: "A tak je asi bývalý britský empír /kurzíva M.Š./ ešte stále v mnohých oblastiach jednotným priestorom." Překladatel se možná dal svést tím, že o kousek níže se mezi výčtem společných kulturních znaků dotyčných zemí zmiňuje i "rovnaký architektonický štýl", což ale jen potvrzuje, že dostatečně nezná věcný kontext toho, co překládá. Podle vší logiky by na daném místě měl být výraz "bývalá Britská říše", což si troufnu tvrdit i přesto, že u sebe nemám německý originál a mohu se pouze domýšlet, že Beck v něm pro útvar Commonwealthu použil přímo anglické označení "British Empire", což není neobvyklá praxe; překladatel asi mechanicky viděl "Britisch" místo "British" a "Empire" přeložil jako empír… Všechny tyto nedostatky ale nakonec padají na hlavu odpovědného redaktora, který by měl provést konečnou revizi textu.

Také bych očekával, že vydavatel vybaví knihu standardními pomůckami, které čtenáři usnadní orientaci v textu a případné prohloubení znalostí o dotyčné problematice. Jenže kniha neobsahuje rejstřík (ačkoliv např. vydavatel anglického překladu si s ním práci dal) a seznam doporučené literatury byl prostě převzat z původní německé edice (1997). Od opravdu kvalitního vydání je třeba požadovat, že se seznam aktualizuje a doplní o informace o slovenských nebo českých překladech. Místo toho je slovenskému zájemci předložen soupis těžko dostupných prací, jejichž autoři navíc od roku 1997 napsali nová, často zásadní díla. V seznamu tak chybí Baumanovy tituly Globalizace. Důsledky pro člověka (1998, česky 1999 – ke stažení http://inpeg.ecn.cz/frames/globalizace/BAUMAN.RTF) a Tekutá modernita (2000, česky 2002) nebo reprezentativní sborník Davida Helda a Anthony McGrewa (jejichž starší práce Beck v knize často cituje) Global Transformations; k němu se mimochodem váží i stejnojmenné internetové stránky – viz http://www.polity.co.uk/global/; stojí za pozornost.

Popsané nedostatky, k nimž lze ještě přičíst absenci doslovu, který by knihu zasazoval do širšího rámce Beckova myšlení a teorie tzv. reflexivní modernizace, svědčí o nedostatku buď prostředků, nebo kompetence k tomu, aby vydání velmi potřebného titulu bylo ošetřeno nejen čistě technicky, ale i odborně. To je podle mého názoru nevyhnutelný předpoklad toho, aby právě "rozjížděná" edice byla jak celkovou "filozofií", tak zpracováním jednotlivých publikací opravdu na úrovni. Výběr slavného autora a úspěšné knihy je toho podmínkou nutnou, ne však dostačující. Nelze jen těžit z loga jiných, ale je třeba pěstovat i pověst své vlastní značky – jinak se v nelehkých časech globalizace prosadit nelze.


Ulrich Beck: Čo je globalizácia? Omyly globalizmu. Odpovede na globalizáciu, přel. Peter Kubica, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2004, 189 s.


(Psáno pro hej rup! a Britské listy.)Martin Škabraha je doktorand na Fakulte filozofie FF Univerzity Palackého v Olomouci.

Vaše komentáre:

Peter Zajac-Vanka  (14.08.2005 23:15:09)     
Na troskách starého vzniká nové...
Aj keď je to vlastne recenzia na dielo, v článku Martina Škabrahu sú vypichnuté niektoré problémy, ku ktorým sa dá diskutovať a ja si z nich vyberám jeden vtejto súvislosti k problému zvanému AKÝ POLITICKÝ A EKONOMICKÝ SYSTÉM VLASTNE GLOBALIZÁCIA PREDSTAVUE?
Akosi sa chápe, že GLOBALIZÁCIA je iba o trhovej ekonomike a o politike "kapitalizmu naveky", totálneho víťazstva liberalizmu a nad všetkými inými ideológiami a sebeckého individualizmu nad akýmkoľvek kolektivizmom.
Ale pravda to nie je a vývoj už tu je naznačený:
citujem ..."vzniku a rozvoje nových subkultur a komunit (lokálního i nadnárodního charakteru, často obojí), které rizika individualizace částečně kompenzují"
Ide skutočne o trend, ktorý podchytil už Peter F.Drucker vo svojom diele Postkapitalistická spoločnosť, keď predvídal, že sa spoločnosť síce začne trieštiť na mnohé skupiny, až na regionálne záujmové spoločenstva a vráti sa tribalizmus, teda kmeňové spoločenstvá. Oslabenie národného štátu sa nakoniec nerovná jeho likvidácii, často ide o trend protichodne pôsobiacich spoločenských síl - globalizácie nadnárodnými korporáciami a politickými zoskupeniami z jednej strany a lokálneho a regionálneho zoskupovania miestnych spoločenstiev či už na jazykovej, kultúrnej, geografickej alebo náboženskej bázi.
A teraz si predstavte, že tam, kde tieto lokálne a regionálne spoločenstvá obhájili svoje záujmy, tam je globalizácia nielen neúčinná, ale musí sa prispôsobovať a DOKONCA KOOPERUJE!
Nechcite tu v príspevku príklady, pretože tie najvypuklejšie prejavy sú ešte zúrivo globálnymi mocenskými silami trestané, i keď už po roku 2000 sú tresty čoraz menej účinné a naozaj tak ako bola bezmocná Rímska ríša, tak sú v takých prípadoch bezmocné i globálne sily, úprimne povedané, aj mocnosti ako USA či sily NATO.
Čo s tým urobia filozofi a vedci?
Ako to, že ešte nikoho nenapadlo, že ten defetizmus a obraz konečného pesimizmu vôbec nie je na mieste, pretože sa tu vytvára na troskách niečoho starého niečo nové? A kto nás oprávňuje predpokladať, že vývoj globalizácie prebieha tak pomaly, ako vývoj priemyselnej spoločnosti založenej na impériách národných štátov a ich kolónií a že ak sme pomenovali a definujeme globalizáciu okolo roku 1990, že dnes už to nie je systém v troskách?
Veď kríza energetických zdrojov, kríza vzťahov a kríza morálky západnej civilizácie už prekonala svojou hlbkou ten marxistický pohľad konečného štádia imperializmu a teraz naozaj možno očakávať, že protiprúd vzniku lokálneho a regionálneho kooperovania je to nové, dodnes nepomenované, čo tu vzniká.
Čerpám znova z diela P.F.Druckera, ktorý hovorí, citujem:"a po 15-20 rokoch tu budeme už mať spoločnosť z úplne novými, nečakanými a inými charakteristikami, ako dnes." A to písal v roku 1990. Je práve rok 16. od zverejnenia jeho diela POSTKAPITALISTICKÁ SPOLOČNOSŤ.Reagovať

Oli  (18.08.2005 11:42:44)     
Glokalizacia
obaja autori, Beck i Skabraha, hovoria o oboch trendoch:
globalizacii a glokalizacii.
na jednej strane prebieha homogenizacia, napr. urcite vyrobky su konzumovane na celom svete. na druhej strane nastava fragmentacia, oddeluju sa jednotlivci a skupiny, regionalne a lokalne, vznika odpor.
zjednocovanie a rozpad.

Beck ma viacero sympatickych nazorov, napr. nevrhat vsetku vinu na nadnarodny kapital ale zamysliet sa nad ulohou jednotlivca: nakolko kazdy clovek prijima ideologiu a spolupracuje v mene urcitych mocenskych zaujmov.

nemyslim si vsak, ze EU by mala sluzit ako vzor. po prve jej fungovanie prebieha problematicky. a po druhe zjednocovat staty do unie na mna posobi homogenizujuco. keby EU sluzila ako vzor zvysku svetu, znamenalo by to navrat od postmoderny k moderne a k univerzalizmu.

Reagovať

bethanne  (19.04.2019 03:56:06)     
new balance outlet
[url=http://www.katespadebags.us.org/]kate spade[/url]
[url=http://www.nikebasketballshoes.us.org/]basketball shoes[/url]
[url=http://www.new-balance.fr/]new balance femme[/url]
[url=http://www.nikeairmax2019.us.org/]nike air max[/url]

Reagovať

yanxia39  (04.05.2019 22:38:07)     
louboutin shoes
[url=http://www.adidasoriginalsultraboost.us.com/]adidas ultra boost[/url]
[url=http://www.polo-ralphlauren-outlet.us.com/]ralph lauren[/url]
[url=http://www.pandorajewelryrings.us.com/]pandora charms[/url]
[url=http://www.eccoshoesoutlets.us.com/]ecco mens shoes[/url]

Reagovať

sandra  (19.05.2019 05:17:46)     
Adidas Superstar
[url=http://www.adidascanadashoes.ca/]Adidas Shoes[/url]
[url=http://www.converse-uk.co.uk/]Converse Sale[/url]
[url=http://www.supremes.us.org/]Supreme Sweatshirt[/url]
[url=http://www.redbottoms.us.com/]Christian Louboutin[/url]

Reagovať

brooklyn  (18.06.2019 20:30:58)     
stussy
[url=http://minnesotawild.nhl-shop.us/]minnesota wild[/url]
[url=http://carsonwentz.nflshop-jerseys.us/]carson wentz[/url]
[url=http://arizonadiamondbacks.mlbjerseys-shop.us/]arizona diamondbacks[/url]
[url=http://miamiheatjersey.nbajerseysshop.us/]miami heat jersey[/url]

Reagovať

david  (03.07.2019 00:20:37)     
Fjallraven Kanken
[url=http://www.longchamp-canada.ca/]Longchamp Outlet[/url]
[url=http://www.ralphlauren-polo.us/]Ralph Lauren[/url]
[url=http://www.coachbags.ca/]Coach Bags[/url]
[url=http://www.nikeairmaxoutlet.us/]Nike Outlet[/url]

Reagovať

velia  (04.07.2019 05:49:50)     
converse all star
[url=http://www.newnhljerseys.us/tags_products/penguins-bruins-score_6840.html]penguins bruins score[/url]
[url=http://www.cheapmlbjerseysstore.us/tags_products/detroit-tigers-womens-flip-flops_3793.html]detroit tigers womens flip flops[/url]
[url=http://www.newnfljerseys.us/tags_products/nfl-clothing-store-near-me_5515.html]nfl clothing store near me[/url]
[url=http://www.cheapmlbjerseysstore.us/tags_products/detroit-tigers-shorts_3515.html]detroit tigers shorts[/url]

Reagovať

danye48  (05.07.2019 16:46:12)     
moncler jacket
[url=http://www.christianlouboutinredbottoms.us.com/]christian louboutin[/url]
[url=http://www.moncler-coat.us.com/]moncler[/url]
[url=http://www.chaussuresalomon.fr/]salomon speedcross 4[/url]
[url=http://www.salomonboots.co.uk/]salomon speedcross 4[/url]

Reagovať

frank  (12.08.2019 19:20:27)     
Aike Air Max 270
[url=http://www.yeezytrainers.org.uk/adidas-originals-350-black_3969.html]Adidas Originals 350 Black[/url]
[url=http://www.nikeairmax2019.us/nike-air-vapormax-plus-bleached-aqua_4986.html]Nike Air Vapormax Plus Bleached Aqua[/url]
[url=http://www.nikeairmaxshoes.us/nike-air-max-womens-2019-white_4966.html]Nike Air Max Womens 2019 White[/url]
[url=http://www.yeezy-adidas.us/coral-adidas-shoes_8157.html]Coral Adidas Shoes[/url]

Reagovať

david  (16.08.2019 05:18:33)     
Birkenstock Sandals
[url=http://www.hydroflask.org.uk/]Hydro Flask UK[/url]
[url=http://www.northfacejacket.co.uk/]North Face Backpack[/url]
[url=http://www.ralphlauren-shirts.us/]Ralph Lauren Polo Shirts[/url]
[url=http://www.airmax95.us.com/]Air Max 95[/url]

Reagovať

linda  (27.09.2019 22:28:33)     
Michael Kors Purse
[url=http://www.nikeairmax720.us/]Aike Air Max 270[/url]
[url=http://www.balenciagasneakers.us/]Balenciagas[/url]
[url=http://www.balenciagas.us/]Balenciaga Sneakers[/url]
[url=http://www.nikeairmaxca.ca/]Nike CA[/url]

Reagovať

jerry  (13.10.2019 13:50:14)     
Bape
[url=http://www.championsweatshirt.us/]Champion T Shirt[/url]
[url=http://www.coachpurses.us/]Coach Backpack[/url]
[url=http://www.louboutintrainers.org.uk/]Red Bottoms[/url]
[url=http://www.eccoshoes-outlet.us/]Ecco[/url]

Reagovať

ernest  (14.10.2019 09:44:23)     
Salomon Boots
[url=http://www.longchamp.in.net/]Longchamp Handbags[/url]
[url=http://www.converses.us/]Converse All Star[/url]
[url=http://www.timberlandboots.ca/]Timberland[/url]
[url=http://www.adidasnmdwomens.us/]Adidas NMD Womens[/url]

Reagovať

ronald  (24.10.2019 08:47:00)     
Yeezy Boost 350 V2
[url=http://www.karenmillendresses.us/]Karen Millen Dresses[/url]
[url=http://www.eccoshoes-outlet.us/]Ecco Boots[/url]
[url=http://www.fjallravenkanken.ca/]Fjallraven Kanken Backpack[/url]
[url=http://www.nikecanadaoutlet.ca/]Nike Outlet[/url]

Reagovať

leigh  (15.01.2020 21:11:13)     
Suicoke Sandals
[url=http://www.pandoracharmsonline.us/]Pandora Necklace[/url]
[url=http://www.lebron17.ca/]Lebron 17 Shoes[/url]
[url=http://www.coachbagsoutlet.ca/]Coach[/url]
[url=http://www.golden-goose.ca/]Golden Goose Canada[/url]

Reagovať

dominick  (03.02.2020 02:24:38)     
Kate Spade Bags
[url=http://www.katespadehandbags.co.uk/]Kate Spade Backpack[/url]
[url=http://www.louboutinshoes.ca/]Christian Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.eccocanadashoes.ca/]Ecco[/url]
[url=http://www.adidasshoes.ca/]Adidas[/url]

Reagovať

ronald  (09.02.2020 11:01:55)     
KD 10
[url=http://www.northface.us.org/]The North Face[/url]
[url=http://www.louboutinredbottomsshoes.us/]Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.vans-shoes.org.uk/]Vans Shoes[/url]
[url=http://www.ultraboost.ca/]Ultra Boost[/url]

Reagovať

linda  (16.02.2020 20:43:10)     
Salvatore Ferragamo
[url=http://www.eccoboots.us/]Ecco Sandals[/url]
[url=http://www.supremeshirt.us.org/]Supreme Sweatshirt[/url]
[url=http://www.championshirt.us/]Champion Shoes[/url]
[url=http://www.raptorsjersey.ca/]Wholesale NBA Jerseys[/url]

Reagovať

katherine  (16.02.2020 22:20:32)     
Fjallraven Kanken Backpack
[url=http://www.boseheadphonesstore.us/]Bose Speakers[/url]
[url=http://www.montblancpens.org.uk/]Mont Blanc[/url]
[url=http://www.columbiajackets.us/]Columbia[/url]
[url=http://www.asicsrunningshoes.co.uk/]Asics Running Shoes[/url]

Reagovať

marianne  (26.02.2020 19:07:12)     
Adidas Outlet
[url=http://www.puma-shoes.us/]Fenty Puma Slides[/url]
[url=http://www.mlbjerseysshop.us.org/]Official MLB Jersey[/url]
[url=http://www.juicycouture.org.uk/]Juicy Couture Tracksuit[/url]
[url=http://www.edhardy-clothing.us/]Ed Hardy Shoes[/url]

Reagovať

thelma  (05.03.2020 10:17:23)     
Converse
[url=http://www.anellipandora.eu/]Anelli Pandora[/url]
[url=http://www.mizunooutlet.us/]Mizuno Outlet[/url]
[url=http://www.pandorajewelryonline.us/]Pandora Charms[/url]
[url=http://www.hydroflaskoutletstore.com/]Hydro Flask Sale[/url]

Reagovať

laurie  (12.03.2020 03:25:15)     
Supreme Shoes
[url=http://www.coach-bags.org.uk/]Coach Crossbody Bags[/url]
[url=http://www.louboutinredbottomsshoes.us/]Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.supremehoodie.ca/]Supreme Hoodie[/url]
[url=http://www.pandorajewelryofficial.us/]Pandora Rings[/url]

Reagovať

ronald  (20.03.2020 02:48:36)     
Mizuno Wave Rider
[url=http://www.nike-shoes.org.uk/]Nike Trainers[/url]
[url=http://www.longchamp.org.uk/]Longchamp Purse[/url]
[url=http://www.calvinkleincanada.ca/]Calvin Klein Shoes[/url]
[url=http://www.canadagoosejacketsoutlet.us/]Canada Goose Coat[/url]

Reagovať

james  (22.03.2020 23:03:56)     
Womens Jordans
[url=http://www.armaniclothing.us/]Armani Clothing[/url]
[url=http://www.fjallravenkankenbackpack.co.uk/]Fjallraven Kanken Uk[/url]
[url=http://www.christian-louboutin.us.org/]Christian Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.golden-goose.ca/]Golden Goose Canada[/url]

Reagovať

david  (04.04.2020 02:51:24)     
Ferragamo
[url=http://www.air-max.fr/]Nike Chaussure[/url]
[url=http://www.suicoke-sandals.us/]Suicoke Womens[/url]
[url=http://www.sperryoutlet.us/]Sperrys Women[/url]
[url=http://www.katespadebags.co.uk/]Kate Spade Handbags[/url]

Reagovať

laurie  (30.04.2020 04:26:42)     
Louboutin Shoes
[url=http://www.christianlouboutin.us.com/]Christian Louboutin[/url]
[url=http://www.nbabasketballjerseys.us.com/]Wholesale NBA Jerseys[/url]
[url=http://www.hydroflask.us/]Hydro Flask Stickers[/url]
[url=http://www.supremeshirt.us.org/]Supreme Clothing[/url]

Reagovať

jerry  (04.05.2020 11:18:03)     
Vans Old Skool
[url=http://www.pandoracanadacharmsjewelry.ca/]Pandora[/url]
[url=http://www.vansoldskool.ca/]Vans Shoes[/url]
[url=http://www.jordan11.us.org/]Nike Jordan[/url]
[url=http://www.newbalanceshoes.us.com/]New Balance 574[/url]

Reagovať

karina  (05.05.2020 12:09:33)     
Balenciaga Canada
[url=http://www.brooksrunningshoes.us.com/]Brooks Running Shoes[/url]
[url=http://www.northfacehoodie.co.uk/]North Face Jacket[/url]
[url=http://www.louboutinredbottomsshoes.us/]Red Bottom Heels[/url]
[url=http://www.supreme-hoodie.co.uk/]Supreme T Shirt[/url]

Reagovať

leigh  (15.05.2020 03:04:25)     
Off White
[url=http://www.vibramfivefingers.ca/]Vibram[/url]
[url=http://www.goyard-canada.ca/]Goyard Canada[/url]
[url=http://www.toryburch-handbags.us/]Tory Burch[/url]
[url=http://www.redbottomsshoes.us.org/]Red Bottoms[/url]

Reagovať

david  (21.05.2020 02:25:31)     
Nike
[url=http://www.asicsrunningshoes.us/]Asics Kayano[/url]
[url=http://www.calvin-klein.ca/]Calvin Klein Underwear[/url]
[url=http://www.nikeoutletcanada.ca/]Nike Outlet[/url]
[url=http://www.goyardcanada.ca/]Goyard Bags[/url]

Reagovať

thelma  (21.05.2020 09:47:32)     
Nike Air Max
[url=http://www.pandorajewelryca.ca/]Pandora Ca[/url]
[url=http://www.birkenstock-canada.ca/]Birkenstock Clogs[/url]
[url=http://www.birkenstocksandals.us.org/]Kids Birkenstocks[/url]
[url=http://www.nike-outlet.ca/]Nike Air Max[/url]

Reagovať

leigh  (11.06.2020 12:23:46)     
Ralph Lauren
[url=http://www.championhoodie.ca/]Champion Clothing[/url]
[url=http://www.raptorsjersey.ca/]Cheap NBA Jerseys[/url]
[url=http://www.longchampbag.us.com/]longchamp le pliage[/url]
[url=http://www.yeezy-500.us/]yeezy[/url]

Reagovať

david  (06.07.2020 16:08:27)     
Birkenstock Sale
[url=http://www.salvatoreferragamos.us/]Ferragamo Belts[/url]
[url=http://www.vibramshoes.ca/]Vibram Five Fingers[/url]
[url=http://www.toryburchbags.co.uk/]Tory Burch Sale[/url]
[url=http://www.ed-hardy.us.org/]Ed Hardy Clothing[/url]

Reagovať

ernest  (07.07.2020 07:02:56)     
Mizuno Running Shoes
[url=http://www.salomonspeedcross5.us/]Salomon Shoes[/url]
[url=http://www.skecherssandals.us/]Skechers Go Walk[/url]
[url=http://www.jimmy-choo.us.org/]Jimmy Choo[/url]
[url=http://www.katespadepurses.us.org/]Kate Spade Outlet[/url]

Reagovať

david  (17.07.2020 22:01:22)     
Calvin Klein UK
[url=http://www.giuseppe-zanotti.co.uk/]Giuseppe Zanotti Sale[/url]
[url=http://www.tomsshoesuk.co.uk/]Toms Slippers[/url]
[url=http://www.yeezysupplycanada.ca/]Adidas Yeezy[/url]
[url=http://www.skecherssandals.us.org/]Skechers Sandals[/url]

Reagovať

karina  (30.08.2020 20:07:40)     
Pandora Charms
[url=http://www.vansshoescanada.ca/]Vans Old Skool[/url]
[url=http://www.yeezy700.us/]Adidas Canada[/url]
[url=http://www.brooksshoesoutlet.us.com/]Brook Tennis Shoes[/url]
[url=http://www.uggsforwomen.us.com/]Uggs For Women[/url]

Reagovať

frank  (01.09.2020 17:09:51)     
Hydro Flask
[url=http://www.hydroflask-canada.ca/]Hydro Flask Lids[/url]
[url=http://www.lacostecanada.ca/]Lacoste Shoes[/url]
[url=http://www.toryburchcanada.ca/]Tory Burch Bags[/url]
[url=http://www.skechersboots.us.org/]Skechers Sandals[/url]

Reagovať

ernestine  (02.09.2020 00:20:47)     
Nike Shoes
[url=http://www.pandorajewelryclearance.us/]Pandora Bracelet[/url]
[url=http://www.converse-trainers.co.uk/]Converse Trainers[/url]
[url=http://www.mizunotrainers.co.uk/]Mizuno Trainers[/url]
[url=http://www.burberrybags.ca/]Burberry Shirt[/url]

Reagovať

sandra  (08.09.2020 00:15:41)     
Pandora Bracelet
[url=http://www.geox.us.com/]Geox Kids Shoes[/url]
[url=http://www.birkenstocks.org.uk/]Birkenstock Sale[/url]
[url=http://www.lululemonleggings.us.com/]Lululemon Outlet[/url]
[url=http://www.off-white.ca/]Off White Hoodie[/url]

Reagovať

dominick  (13.09.2020 22:35:02)     
Pandora Jewelry
[url=http://www.salvatoreferragamo-outlet.us/]Salvatore Ferragamo[/url]
[url=http://www.airmax-270.us.org/]Nike Air Max 270[/url]
[url=http://www.michael-kors.us.org/]Michael Kors Bags[/url]
[url=http://www.armanisuits.us/]Armani Dress[/url]

Reagovať

frank  (15.09.2020 16:55:14)     
Birkenstock Sale
[url=http://www.pradabags.us.org/]Prada Sunglasses[/url]
[url=http://www.supremeoutlet.us/]Supreme[/url]
[url=http://www.vansoutlet.us/]Vans Old Skool[/url]
[url=http://www.yeezyboost-380.us/]Yeezy Boost 350[/url]

Reagovať

james  (18.09.2020 05:53:16)     
Adidas Outlet
[url=http://www.burberryshirt.us.com/]Burberry Scarf[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.us.com/]Nike Running Shoes[/url]
[url=http://www.pradabagscanada.ca/]Prada Shoes[/url]
[url=http://www.vibram-canada.ca/]Vibram Shoes[/url]

Reagovať

 (20.09.2020 02:33:54)     

casino game world class casino slots <a href=" http://onlinecasinouse.com/# ">big fish casino </a> free online slots http://onlinecasinouse.com/# - online casinos

Reagovať

jerry  (15.10.2020 23:24:09)     
Asics Shoes
[url=http://www.vibramshoes.ca/]Vibram Shoes[/url]
[url=http://www.nike-outlet.us.org/]Nike Outlet[/url]
[url=http://www.ferragamos.org.uk/]Salvatore Ferragamo[/url]
[url=http://www.bapeclothing.us.org/]Bape Shorts[/url]

Reagovať

dominick  (22.10.2020 15:16:19)     
Off White Hoodie
[url=http://www.suicokeshoes.us/]Suicoke Shoes[/url]
[url=http://www.sauconytrainers.org.uk/]Saucony Triumph Iso 5[/url]
[url=http://www.thenorthfacehoodie.us/]North Face Jackets[/url]
[url=http://www.hydroflask-uk.org.uk/]Hydro Flask 32 Oz[/url]

Reagovať

sandra  (27.10.2020 02:28:37)     
Ecco Shoes
[url=http://www.nikeairmaxfactory.us/]Nike Air Max[/url]
[url=http://www.yeezy-350.ca/]Adidas Canada[/url]
[url=http://www.keds-sneakers.us/]Keds[/url]
[url=http://www.champion-hoodie.us.org/]Champion Shoes[/url]

Reagovať

antonio  (17.11.2020 19:46:46)     
Swarovski Bracelet
[url=http://www.offwhitetrainer.co.uk/]Off White Hoodie[/url]
[url=http://www.michaelkorsbagscanada.ca/]Michael Kors[/url]
[url=http://www.levisoutlet.us/]Jeans Levi[/url]
[url=http://www.longchamp-bags.us.org/]Longchamp[/url]

Reagovať

karina  (29.11.2020 12:11:09)     
Balenciaga
[url=http://www.off-white.ca/]Off White Clothing[/url]
[url=http://www.offwhite-shoes.us/]Off White Shoes[/url]
[url=http://www.lacosteshoes.us.com/]Lacoste[/url]
[url=http://www.birkenstocks.org.uk/]Birkenstock Sale[/url]

Reagovať

katherine  (02.12.2020 16:24:49)     
Yeezy Shoes
[url=http://www.bape.us.org/]Bape[/url]
[url=http://www.philippplein.us.org/]Philipp Plein T Shirt[/url]
[url=http://www.hydroflask-uk.co.uk/]Hydro Flask Lids[/url]
[url=http://www.bapesharkhoodie.us/]Bape Clothing[/url]

Reagovať

magaret  (16.12.2020 15:33:21)     
Pandora Rings
[url=http://www.karenmillen.ca/]Karen Millen Canada[/url]
[url=http://www.asicsoutlets.us/]Asics Shoes[/url]
[url=http://www.lacostes.us.org/]Lacoste Shoes[/url]
[url=http://www.hydroflask-uk.org.uk/]Hydro Flask Uk[/url]

Reagovať

thelma  (26.12.2020 20:13:00)     
Coach Purses
[url=http://www.filashoescanada.ca/]Fila Shoes[/url]
[url=http://www.northfacejackets.co.uk/]The North Face[/url]
[url=http://www.adidasyeezysupply.us/]Yeezy Boost 350[/url]
[url=http://www.brooks-canada.ca/]Brooks Shoes[/url]

Reagovať

karina  (27.12.2020 10:03:55)     
Champion Hoodie
[url=http://www.nikeoffwhite-shoes.us/]Off White[/url]
[url=http://www.pradabags.us.org/]Prada[/url]
[url=http://www.airjordan34.us/]Air Jordan 34[/url]
[url=http://www.off-white.ca/]Off White Clothing[/url]

Reagovať

katherine  (27.12.2020 19:42:23)     
Adidas NMD Womens
[url=http://www.burberry-handbags.us/]Burberry Bags[/url]
[url=http://www.pandoracanadarings.ca/]Pandora Rings[/url]
[url=http://www.ralphlaurenpoloshirts.us.org/]Ralph Lauren Polo Shirts[/url]
[url=http://www.toryburchsandals.us.org/]Tory Burch Bags[/url]

Reagovať

 (10.01.2021 12:38:30)     

Meds prescribing information. Long-Term Effects. <a href="https://viagra4u.top">buy cheap viagra prices</a> in US. Everything trends of medicines. Read here.
<a href=http://m.ganggo.org/board/news_view.php?no=8692&uid=613&fid=613&select=&textfield=&code_main=&code=class_news&table=&catagory=?val=1&type=>All what you want to know about meds.</a> <a href=http://www.foodforfox.ir/showpost/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86>Actual news about drugs.</a> <a href=http://ozero-ulyaniki.com/2-2/>All information about medication.</a> 83ff7ee

Reagovať

laurie  (18.01.2021 15:37:08)     
KD 11 shoes
[url=http://www.thenorthface-canada.ca/]The North Face[/url]
[url=http://www.bosespeakers.us/]Bose Wireless Speaker[/url]
[url=http://www.keds-canada.ca/]Keds Shoes Canada[/url]
[url=http://www.katespadehandbags.us.org/]Kate Spade Sale[/url]

Reagovať

marianne  (04.02.2021 15:40:40)     
Fitflop Sale
[url=http://www.montblanccanada.ca/]Montblanc Pens Canada[/url]
[url=http://www.fredperrys.us.com/]Fred Perry Clothing[/url]
[url=http://www.salomonshoescanada.ca/]Salomon Shoes Canada[/url]
[url=http://www.balenciagasneakerswomen.us/]Balenciaga Shoes[/url]

Reagovať

karina  (21.02.2021 20:13:19)     
Champion
[url=http://www.bapehoodiestore.us/]Bape Shorts[/url]
[url=http://www.salomonboots.us.org/]Salomon Boots[/url]
[url=http://www.redbottom-shoes.us.org/]Red Bottoms[/url]
[url=http://www.tommyhilfigeroutlet.co.uk/]Tommy Hilfiger Jeans[/url]

Reagovať

katherine  (03.03.2021 02:10:23)     
Fila Shoes
[url=http://www.nikefactorystoreclearance.us/]Nike Shoes[/url]
[url=http://www.katespadehandbags.us.org/]Kate Spade Purses[/url]
[url=http://www.laurenralphlauren.ca/]Polo Ralph Lauren Outlet[/url]
[url=http://www.philipppleinshirts.us/]Philipp Plein Outlet[/url]

Reagovať

magaret  (05.03.2021 12:46:29)     
Champion Sweatshirt
[url=http://www.merrells.us/]Merrell Hiking Boots[/url]
[url=http://www.birkenstock-shoes.ca/]Birkenstock Gizeh[/url]
[url=http://www.yeezysupply.us.org/]Yeezy Boost[/url]
[url=http://www.soccer-cleats.us/]Adidas Soccer Cleats[/url]

Reagovať

ronald  (15.03.2021 21:10:47)     
Salvatore Ferragamo
[url=http://www.birkenstockcanadasandals.ca/]Birkenstock[/url]
[url=http://www.mizunoshoes.ca/]Mizuno Canada[/url]
[url=http://www.birkenstocksandals.us/]Birkenstock Women[/url]
[url=http://www.offwhiteoutlet.us/]Off White Outlet[/url]

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.