hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

14. 04. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuNaše výhrady k návrhu ministra Fronca

Štrajkový výbor študentov

Členovia Štrajkového výboru študentov (ŠVŠ) z principiálnych dôvodov nesúhlasia s platením školného na vysokých školách. Toto opatrenie je základným prvkom návrhu zákona o študentských pôžičkách, ktorý je na verejnosti prezentovaný ako „reforma vysokého školstva“, preto sme nútení sa k nemu vyjadriť. Zároveň týmto chceme upozorniť aj na závažné nedostatky, ktoré tento návrh obsahuje, spôsobené jednak nekompetentnou prácou ministerstva školstva, jednak nepriaznivým vplyvom zasahovania ministerstva financií do celého procesu. Celkovo sa dá povedať, že „reforma“ sa zameriava takmer výlučne na ekonomické stránky fungovania vysokého školstva a nijako alebo takmer nijako nepostihuje zásady jeho fungovania. Zámerne sa tu pritom ignoruje fakt, že slovenské vysoké školstvo je výrazne podfinancované a disponuje zrejme najmenšími prostriedkami v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie alebo krajinami OECD.

(26. 02. 2005)Linka na dnesSociálne diskusné fórum

Zaujímavá, informatívna webstránka - fórum o témach sociálnej politiky. Oficiálne nestranná a nestranícka, ale určite užitočná pre tých, ktorí sa o tieto témy zaujímajú skôr zo sociálneho, ako "antisociálneho" uhla. Sponzorované nadáciou nemeckej sociálnej demokracie Friedrich Ebert Stiftung.Pán Rusko, nezamieňajte si ministerstvo so súkromným podnikom!


Barbora Černušáková

(vychádza s láskavým súhlasom pôvodného vydavateľa)

vydané 02. 06. 2005 • prečítané 11872x
formát na tlačNa zasadnutí Výboru pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (VŠF/KF) 19. mája upozornil zástupca mimovládnych organizácií Juraj Zamkovský na zvláštne praktiky ministerstva hospodárstva v súvislosti EÚ fondami. Ministerstvo je riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (SOP PaS) a už vyše dvoch rokov odmieta prijať za člena monitorovacieho výboru tohto programu zástupcu mimovládnych organizácií. Zoznam ostatných členov výboru a zápisnice zo zasadnutí nezverejnilo dodnes. Jednou z hlavných úloh monitorovacích výborov je zabezpečiť transparentnosť a nezávislú kontrolu správy eurofondov. Postup ministerstva vyvoláva rozruch a Slovensko opäť vracia do pozície krajiny známej zlými praktikami v oblasti správy verejných fondov.


VŠF/KF preto poveril svojho predsedu – štátneho tajomníka ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Zsolta Lukáča – aby v jeho mene požiadal ministra hospodárstva Pavla Ruska o zverejnenie požadovaných informácií. Už v nasledujúci deň po zasadnutí výboru však ministerstvo hospodárstva zamietlo žiadosť Priateľov Zeme-CEPA o poskytnutie uvedených informácií. Podľa ministerstva by zverejnením menného zoznamu členov monitorovacieho výboru došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov a zásahu do súkromia dotyčných osôb. „Prístup k mennému zoznamu členov Monitorovacieho výboru SOP PaS sa obmedzuje preto, aby sa zabránilo obťažovaniu alebo ovplyvňovaniu členov v súvislosti s rozhodovacím procesom o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov SOP PaS,” píše sa v odôvodnení.

Vedenie ministerstva hospodárstva podľa Zamkovského svojim rozhodnutím preukázalo absolútnu neznalosť základného poslania monitorovacích výborov, čo znovu vyvoláva pochybnosti o jeho schopnosti transparentne spravovať 300 mil. EUR, ktoré boli vyčlenené na realizáciu programu priemysel a služby na roky 2004 až 2006. Práve monitorovací výbor má byť garantom kontroly rozhodovania o prideľovaní prostriedkov z fondov EÚ. „Utajovať mená členov monitorovacieho výboru je očividný nezmysel. Je to ako chcieť utajovať meno ombudsmana,” konštatuje advokátka Zuzana Dlugošová, ktorá zastupuje Priateľov Zeme-CEPA vo viacerých súdnych sporoch o poskytovanie informácií s ministerstvom hospodárstva. „Po vyčerpaní opravných prostriedkov podáme na ministerstvo hospodárstva žalobu. Doteraz vo všetkých piatich sporoch s Priateľmi Zeme-CEPA o zverejnenie informácií súd konštatoval nezákonnosť postupu ministerstva hospodárstva,” dodáva.

Podľa Nariadenia Rady č. 1260/1999 na každý operačný program financovaný zo štrukturálnych fondov dohliada osobitný monitorovací výbor. Monitorovacie výbory zriaďuje členský štát po dohode s riadiacim orgánom a po konzultácii so sociálnymi a ekonomickými partnermi. Zloženie monitorovacích výborov musí podľa európskej legislatívy rešpektovať princíp partnerstva. Monitorovacie výbory sú preto dôležitými orgánmi, ktoré poskytujú sociálnym a ekonomickým partnerom možnosť získavať dôležité informácie, kontrolovať plnenie programov financovaných z eurofondov a v prípade potreby včas upozorňovať na nedostatky.

Ministerstvo hospodárstva, ktoré je riadiacim orgánom pre SOP PaS, je jediným, ktoré neprizvalo mimovládne organizácie (MVO) do do monitorovacích výborov. O zvláštnej interpretácii úlohy tohto orgánu zo strany ministerstva svedčí aj štatút tohto výboru, schválený 15. mája 2003 Poradou vedenia ministerstva hospodárstva. Podľa článku 2 ods. 1 „monitorovací výbor zosúlaďuje záujem Ministerstva hospodárstva SR a požiadavky podnikateľskej obce”. Podľa rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru pre SOP PaS sú zasadnutia výboru neverejné.

Ministerstvo hospodárstva ešte v roku 2002 požiadalo Grémium tretieho sektora, aby do výboru nominovalo svojho zástupcu. Keď tak Grémium urobilo (nominantom bol Roman Havlíček, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou správy verejných financií), vedenie ministerstva hospodárstva začalo robiť obštrukcie. Napriek tomu, že neexistujú žiadne kvalifikačné kritériá na členov monitorovacích výborov, generálny riaditeľ sekcie pre európske záležitosti Ján Ježo začal žiadať doplňujúce informácie o nominantovi Grémia a spochybnil jeho odbornú spôsobilosť. „Podľa pána Ježa sú diskusie na pôde výboru ´často vysoko odborné´ a je otázne, či by som so svojou kvalifikáciou mohol byť pre výbor dostatočne prínosný,“ tvrdí Havlíček. Minister hospodárstva P. Rusko napokon nomináciu Grémia bez náhrady odmietol.

V roku 2004 uskutočnil Odbor boja proti korupcii na Úrade vlády SR z poverenia ministra spravodlivosti rozsiahlu analýzu nástrojov právnej ochrany pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR. Výsledkom bola správa o záveroch a odporúčaniach, ktorú 18. augusta 2004 prijala vláda SR spolu s uznesením č. 797. V správe sa konštatuje: „Je potrebné zosúladiť zloženie monitorovacích výborov s požiadavkou na vyvážené zastúpenie všetkých troch sektorov: štátnej správy, samospráv a sociálnych a ekonomických partnerov.

Pri schvaľovaní personálnych návrhov jednotlivých sektorov v prípadoch, kedy bol ohľadne nominácie do MV oslovený reprezentatívny subjekt, nemôžu ostatné sektory uplatniť právo veta.“ Ďalej je podľa správy „potrebné zabezpečiť, aby štatúty MV poskytovali MV účinné a vynútiteľné nástroje na výkon všetkých funkcií týkajúcich sa monitoringu a kontroly podľa nariadenia rady č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch.“ Vláda v spomenutom uznesení uložila príslušným ministrom - vrátane ministra hospodárstva - do 20. októbra 2004 „transponovať návrhy opatrení zo správy do všetkých relevantných normatívnych aktov, manuálov, príručiek a pokynov a iných riadiacich aktov v ich pôsobnosti.”

Minister hospodárstva túto úlohu nesplnil. Odbor boja proti korupcii na Úrade vlády SR na to v januári 2005 upozornil a v správe implementácii návrhov opatrení obsiahnutých v správe schválenej uznesením vlády č. 797/2004 znovu odporučil ministerstvu hospodárstva “zaradiť zástupcu MVO” do monitorovacieho výboru pre SOP PaS. Aj toto odporúčanie minister hospodárstva dodnes ignoruje.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že Slovensko, ktoré bolo po korupčnom škandáli v roku 2001 často uvádzané ako odstrašujúci príklad v oblasti manažmentu fondov EÚ, sa po prijatí uvedeného uznesenia začalo na medzinárodných fórach spomínať v inom svetle. Prijatie následných opatrení bolo označené za príklad dobrej praxe. Postup ministerstva hospodárstva tento imidž naruší. „Správanie ministerstva hospodárstva budí dojem, akoby ani nešlo o inštitúciu vlády SR, ale súkromnú firmu ministra Ruska,” tvrdí Zamkovský. „V tejto inštitúcii prevládla bizarná kultúra rozhodovania, imúnna voči uzneseniam vlády aj európskym nariadeniam a trendom. Stalo sa už takmer pravidlom, že keď sa aj všetci dohodnú na pravidlách, ktorých cieľom je spriehľadniť a demokratizovať správu vecí verejných, ministerstvo hospodárstva sa takmer s istotou rozbehne proti nim,” konštatuje Zamkovský.

Mimovládne organizácie budú o prípade informovať orgány Európskej únie. Na úrovni EÚ sa totiž v súčasnosti pripravujú pravidlá, ktoré určia spôsob nakladania s prostriedkami Únie v nadchádzajúcom sedemročnom programovacom období. „To, čo je v kultúrnom svete všetkým jasné, ešte nemusí byť jasné niektorým politikom v nových členských krajinách s deficitom demokratických tradícií. Nechať im priestor na svojvoľnú interpretáciu vágnych európskych pravidiel, ktoré upravujú účasť mimovládnych organizácií na monitorovaní a kontrole eurofondov, sa často rovná deformácii demokratických princípov,” uzatvára Katarína Lukáčová, členka nezávislého občianskeho tímu, ktorý od roku 2001 zaoberá monitorovaním správy fondov EÚ na Slovensku.Barbora Černušáková je mediálna koordinátorka organizácie Priatelia Zeme Slovensko.

Vaše komentáre:

 (20.09.2020 02:37:50)     

real casino slots http://onlinecasinouse.com/# casino play <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">slots games </a> online slots

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.