hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

03. 03. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuNaše výhrady k návrhu ministra Fronca

Štrajkový výbor študentov

Členovia Štrajkového výboru študentov (ŠVŠ) z principiálnych dôvodov nesúhlasia s platením školného na vysokých školách. Toto opatrenie je základným prvkom návrhu zákona o študentských pôžičkách, ktorý je na verejnosti prezentovaný ako „reforma vysokého školstva“, preto sme nútení sa k nemu vyjadriť. Zároveň týmto chceme upozorniť aj na závažné nedostatky, ktoré tento návrh obsahuje, spôsobené jednak nekompetentnou prácou ministerstva školstva, jednak nepriaznivým vplyvom zasahovania ministerstva financií do celého procesu. Celkovo sa dá povedať, že „reforma“ sa zameriava takmer výlučne na ekonomické stránky fungovania vysokého školstva a nijako alebo takmer nijako nepostihuje zásady jeho fungovania. Zámerne sa tu pritom ignoruje fakt, že slovenské vysoké školstvo je výrazne podfinancované a disponuje zrejme najmenšími prostriedkami v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie alebo krajinami OECD.

(26. 02. 2005)Linka na dnesAspekt

Veľmi kvalitný feministický mesačník, ktorý možno dokonca na svoju vysokú úroveň na Slovensku dopláca. Napriek rozšírenému nepochopeniu feminizmu (alebo skôr feminizmov) sa nebojí a vytrvalo otvára otázky týkajúce sa ženského hnutia.Různými taktikami proti společnému nepříteli

Reakce na článek Subcommandanta Marcose


Egon Bondy

vydané 13. 05. 2004 • prečítané 11910x
formát na tlačChci reagovat na výzvu soudruha Marcose, jednoho z velitelů EZLN v Chiapasu, s jejímž překladem jsem se seznámil v samizdatovém (sic!) časopise levicových křesťanů (tento překlad přinesly na internetu Britské listy - pozn. BL), který je distribuován zdarma a vychází jen díky finanční podpoře svých čtenářů v Praze – dnešní České republice. Upozorňuji, že mi již bude 75 let a patřím k „intelektuálům,“ které právem s. Marcos důrazně kritizuje, a mohu jen potvrdit, že má pravdu. Doufám jen, že mohu říci, že jsem se jaksi instinktivně ubránil oněch jejich zlozvyků, jež jim s. Marcos vytýká. Jako levicový marxista jsem od r. 1948 důsledně stál na antistalinistické pozici, aniž bych přitom přejal jinou neméně jednostrannou indoktrinaci, např. trockistickou. A také jsem nežil ve věži ze slonoviny, ale na nejnižší příčce sociální stratifikace – tedy pauper mezi paupery: byl jsem odkázán na nejnižší invalidní důchod.


Tolik jen na vysvětlení.

Přes všechny odlišnosti od Chiapasu je situace tzv. postkomunistických zemí v samém středu Evropy v podstatě neméně těžká a perspektivně možná ještě horší. Máme však značnou výhodu v tom, že jsme prožili postupující deterioraci a posléze zhroucení SSSR a tzv. II. světa na vlastní kůži a po 14 letech restaurace kapitalismu můžeme jasně vidět, co současný kapitalismus znamená ve srovnání s obdobím před rokem 1989. Budu ale dále argumentovat jen jako teoretik (tedy ten „intelektuál od psacího stolu“), leč troufám si říci, že v rámci dělby práce je i jeho činnost oprávněná. Budu co nejstručnější.

1.) Není možno žádným způsobem obejít skutečnost, že po 7. listopadu 1917 byla v někdejším carském Rusku uskutečněna socialistická revoluce a prakticky naráz vytvořila model společnosti, jejímž základem bylo zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků a tak i původního ekonomicko-společenského modelu kapitalismu. Protože v důsledku toho padla i základní kategorie kapitalismu, tj. zisk, zespolečenštěné výrobní prostředky měly sloužit jinému cíli, a to rovnoměrnému (v podstatě rovnostářskému) rozdělování společenského produktu, takže cílem se stalo komplexní sociální zabezpečení všech občanů, počínaje vytvářením pracovních příležitostí k plné zaměstnanosti, přes zcela bezplatnou lékařskou a sociální péči, až po stejně tak komplexní a všemi způsoby podporované školství a zpřístupnění všech kulturních hodnot (nemluvě o nepřetržitých státních dotacích cen potravin, energie a všech spotřebních statků). Tato základní orientace nebyla nikdy opuštěna a fungovala i v podmínkách, kdy SSSR a později další socialistické země se v důsledku ekonomické blokády a dokonce vojenské agrese ocitly v nejtíživějších podmínkách. Zdroje deformací vznikaly uvnitř systému, jenž se s nepřátelským tlakem ze strany imperialismu vypořádával stále více oportunisticky a postupně opouštěl (nikdy neuskutečněný) program socialistické samosprávné demokracie (demokracie typu sovětů, koncipovaná Leninem). Analýza dnes už historicky uzavřeného „fenoménu SSSR“ nebyla dosud komplexně provedena, na čemž, bohužel, mají největší „zásluhu“ teoretizující intelektuálové zejména v západních zemích, kteří – viděno z dnešního zorného úhlu – promarnili čas ve vzájemných ideologických hádanicích. Potřebná analýza, jež stojí dosud před námi, musí být široce interdisciplinární, jen z jednoho aspektu (např. ekonomického či politického) ji není možno přesně udělat. Opakuji však, že by bylo ohromnou chybou nevěnovat jí maximální úsilí, neboť deformace, úpadek a konečný zánik SSSR přinášejí celou řadu pro budoucnost velmi důležitých poučení, jak vznikají chyby a jak nevšímavost k nim je zhoubná. Je třeba neztrácet z mysli, že šlo o první historický pokus o uskutečnění osvobozené společnosti a že jeho omyly je proto nutno analyzovat bez předsudků.

2.) Po pádu sovětského bloku – jenž znamenal vlastně vítězství imperialismu ve III. světové válce – se začal rychle prosazovat dávno připravený program globalizace. Ta je reprezentována skupinou nadnárodních (a „beznárodních“) monopolů (ty si jdou ovšem navzájem dál po krku), ale zejména vytvořením skutečně centrální (globální) finanční oligarchie. Podle statistik západních ekonomů přímo vlastní 80 % všeho bohatství planety. Marx se již od mladých let (Ekonomicko-filosofické rukopisy, 1844) tohoto vývoje obával, jestliže včas nedojde k mezinárodní socialistické revoluci. Historický vývoj kapitalizmu má svoji vnitřní přísnou logiku, která se jiným směrem brát nemůže. Jestliže prvním a základním požadavkem globalizátorů je co největší omezení (až postupně potlačení) státní nezávislosti jednotlivých zemí (protože ta by mohlo bránit zcela nekontrolovatelnému „investičnímu programu“), pak mlčky stojí za tímto požadavkem (rychle už prosazovaným) nevyřčená (ale už provozovaná) genocida podle nejprimitivnějšího klíče: privilegovaní jsou bohatí (=“bílí“), likvidováni jsou chudí (=“barevní“). Tento nejprimitivnější rasový klíč je racionálně zdůvodňován (např. prohlášení oficiální představitelky USA na konferenci WHO už cca roku 1998), že např. „jakákoli pomoc humanitární pomoc (včetně léků atd.) Africe je ekonomickým (sic!) zločinem“ (protože za to Afrika nezaplatí). V největším ohrožení jsou v této situaci národy tzv. malé a ekonomicky nevyspělé, byť by měly mnohatisíciletou kulturní tradici atd. Nejde už jen o „odnárodnění“, ale přímo o vymření (s argumentem, že demografická křivka stoupá právě u těchto národů), takže v těchto oblastech nebudou vynakládány investice na budování trvalých pracovních příležitostí: tyto země slouží jen dočasně jako rezervoár nejlevnějších pracovních sil a surovinových zdrojů, jež se tu vyčerpávají do dna.

Problémem globalizace v tomto případě zůstává zabránit vzniku koordinovaného hnutí odporu. K tomu slouží žoldnéřské armády NATO a zejména USA, které hrají úlohu světového četníka a rozdmýchávají kde to jen jde bratrovražedné konflikty (Jugoslávie, Afrika atd.). Úloha masmédií přitom vystupuje maximálně do popředí, v míře v dějinách nebývalé (nebyla nikdy tak vyspělá „informační“ technologie), která slouží zcela cíleně k absolutní debilizaci světové populace a nejen od rána do večera lžou a vytvářejí psychózu nenávisti a „ohrožení“, ale zejména využívají zamlžování informací, což je prostředek ze všech nejnebezpečnější (z „věku informace“ jsme rázem přešli do „věku dezinformace“). Žiji ve městě, jež je 300 km vzdáleno od Jugoslávie, k níž naše národy měly odedávna velice bratrské vztahy, a stačila krátká doba k rozšíření protisrbské hysterie: v době bombardování NATO jsem tam jako čistě soukromá osoba zajel a na vlastní oči jsem viděl, že o skutečném stavu věcí je nám drtivá většina faktů zamlčena: realita vypadala diametrálně jinak.

Podle výpočtů amerických futurologů se má do konce XXI. století zredukovat počet jazyků, jimiž se na světě hovoří, z asi 2000 na 40. Do velmi značné míry to znamená i vymření tzv. malých (většinou ovšem „barevných“) etnik. To je pouze jedna z ilustrací, jak si globalizátoři představují „svůj“ příští svět: za těchto okolností je ovšem jakékoli povídání o kapitalistické demokracii, ba i tzv. „volném trhu“ atd. prostě demagogickým žvástem.

3.) Jediná pomoc je v takovéto situaci svépomoc. Svépomoc všech aktuálně a perspektivně ohrožených. Tato svépomoc může být účinná ale jen tehdy, bude-li mít jasný společenský cíl a dokáže se navzájem zkoordinovat. Chci se vyjadřovat co nejstručněji, aby můj příspěvek k diskusi nevypadal zas jen jako další „intelektuálský blábol“. Takže plně souhlasím se základním pohledem soudruha Marcose, že nechceme vytvářet žádnou novou internacionálu, ani nové strany, ba ani centrálně organizované hnutí, což všechno jsou v současné historické situaci již nástroje, jež nefungují a dokonce většina lidí k nim po celém světě má (právem) nedůvěru po zkušenostech XX. století. Souhlasím plně s Marcosovou základní intencí, že je třeba vycházet z potřeb, podmínek a kulturních tradic toho kterého ohroženého regionu na světě, respektovat, ne-li přímo podpořit, multietnicitu, multikulturálnost a zásadní právo na vlastní modelové řešení ve všech případech, zásadně nevnucovat všem koordinovaným složkám osvoboditelského zápasu jednu („tu pravou“) taktiku, řešení, budoucí uspořádání atd., lpět striktně na absolutní rovnoprávnosti všech složek v našem společném mezinárodním boji, na právu na samosprávné řešení atd., atd. – pokud vytvoříme síť koordinace vzájemných vztahů se stejným cílem: zastavit globalizaci a pokračovat dál přímo k odstranění kapitalistického systému.

Tato volná kooperace, která se obejde bez eventuálního poručníkování kohokoli, je zásadně programem internacionalizace. Internacionalizace na rozdíl od globalizace znamená (uvedu jen body nejzákladnější), že:

1. je-li v dohledné budoucnosti opravdu nutno řešit demografický problém, musí se tak dít racionálním a vědecky stále prověřovaným způsobem – velmi stručně ilustruji: početně malá etnika jsou upřednostňována, snížit demografickou křivku u mnohasetmilionových etnik umožňuje navrhnout vyšší procento než u nepočetných – přičemž ovšem základním zřetelem musí být, aby nebyla neorganicky narušena přirozená funkce evoluční fylogeneze.

2. internacionalizace založená na vzájemné koordinaci musí apelovat na vzájemnou solidaritu vykořisťovaných lidí všude po světě a ze společných zdrojů, jež současná ekonomika planety má k dispozici, musejí být vytvářeny rovnocenné podmínky pro poskytnutí pracovních příležitostí všude, aby nemuselo docházet k bídou motivovaným migracím, přičemž totéž se týká vytvoření podmínek pro vzdělání ve všech regionech a ovšem ve všech je budována zdravotní péče na stejné úrovni;

3. žádnému regionu, který je v zásadě samosprávný, není vnucována žádná jeho tradicím neodpovídající kultura, legislativa, politické zřízení, soubor idejí etc., jakožto „lepší“, „pokrokovější“, v těchto otázkách je rozhodně respektována naprostá samosprávnost;

4. podaří-li se touto cestou dospět k síti samosprávných společenství, dá se předpokládat i snížení xenofobních anatagonizmů: vzájemně koordinované pluralitní mezinárodní společenství by mohlo být garantem, jenž by „mocensky“ se angažoval pouze tehdy, kdyby hrozilo dojít k bratrovražedným konfliktům a pak by je mohlo pomáhat řešit, nikoli si však řešení vynucovat.

Nepředstavujeme si bezprostřední budoucnost, která by se začala rozvíjet po uskutečnění našeho programu, jako ideálně a trvale harmonickou až bezkonfliktní. Psychologické dědictví po tisíce a tisíce let trvající třídní společnosti násilí, vykořisťování, agrese, genocidy atd. zůstane v podvědomí působit ještě dlouho. Jakkoli jeden z omylů Marxových bylo, že vycházel z předpokladu, že „člověk je bytost v první řadě racionální“ a tedy stačí vysvětlit jasně přednosti, jež v osvobozené společnosti samosprávných společností získá, a namísto toho se ukázalo (právě nejpoučněji v procesu degenerace socializmu v SSSR aj.), že mimoracionální motivace bývají často daleko silnější (i když vedou k evidentnímu neprospěchu: ve střední Evropě vítali zánik SSSR s nadějemi a plni důvěry v kapitalistickou demokracii, načež během deseti let zjistili, že po všech stránkách upadli do daleko hlubší poroby), je možno se se značnou důvěrou na lidský rozum spolehnout – aspoň je to prostě jediná cesta, jak pozvolně dospět všeobecně k podmínkám spravedlivé a osvobozené společnosti: násilí je možno uplatnit jen v boji proti společnému smrtelně nás ohrožujícímu nepříteli (globalizátoři si počínají už jako by byli jacísi mimozemšťani s cílem lidstvo zahubit, což mlčky přiznává i dlouhodobý ideový poradce všech posledních prezidentů USA, Fukuyama). Tady je násilí nejen oprávněné, ale i funkční. Násilím zavádět „osvobození“ a „pokrok“ atd. atd. je neoprávněné a evidentně disfunkční – a na tom by bylo možno znovu jen ztroskotat;

5. základním předpokladem pro cokoli, co se pokoušíme probojovat, je mezinárodní konzultování se společnou snahou po koordinaci. Nebylo by vůbec užitečné soustředit se na vzájemné přesvědčování „kdo má pravdu“ a podobně, třeba jen si vyjasnit společný cíl, jenž vzniká ze společného ohrožení proti globalizačním mimozemšťanům. Bude-li taktika, strategie a perspektivní samouspořádání jiné v Bangladéši, jiné v západní Evropě a jiné v Mexiku, je-li společný cíl jasný, pluralita jeho řešení může být naopak jen vítána: vždyť umožňuje navzájem se poučit, což je něco zcela jiného, než „vést“ a posléze uniformovat. Nikdo dnes nemá záruku, že jeho představy v tomto bodě jsou „ ty jediné správné“. Prvním krokem ke spojení se je ovšem seznámit se, kontaktovat. Uchopíme-li předem, že je dost marné přesvědčovat skupiny, které mají v podstatě dost „sektářskou“ indoktrinaci, mohli bychom se k vzájemnému kontaktování propracovat neformálním partnerským seznámením, jež, jak vyrozumívám z výzvy soudruha Marcose, je díky časopisu Rebeldía už iniciováno. V tomto případě se hlásím ke spoluúčasti.

5. 2. 2004, BratislavaEgon Bondy je český filozof žijúci v Bratislave. Ako kritický marxista strávil roky bývalého režimu v opozícii politickej i kultúrnej (je autorom textov undergroundovej rockovej skupiny Plastic People of The Universe). Rovnako opozičný postoj si zachoval i po novembri 1989. Tento článok bol prevzatý zo samizdatu ľavicových kresťanov Poznámky k otázkám míru a spravedlnosti č. 81 (3/2004). Titulok doplnila redakcia A-kontra, kde oba príspevky vyšli v papierovej podobe 17. 4. 2004.Vaše komentáre:

Peter Gurtler  (18.05.2004 08:32:11)     
pluralita koexistencie - nie postupu
Podstata vacsiny tychto myslienok je jasná a podla mna zodpovedá realite.

Neviem vsak, ci by mal roznorody postup voci sucasnej
uz jasne sformovanej (ktora bude svoje postavenie dalej iba upevnovat) svetovej oligarchii nadej na uspech.

Je jednoznacne nutne vychadzat z lokalnych podmienok -
nejake koordinujuce "najvyssie velenie" je vsak podla mna
nevyhnutne ( najma vzhladom na uzasnu technologicku silu a jasne predpokladany a ocakavany narast brutality oligarchie).

Reagovať

bethanne  (12.04.2019 07:55:06)     
new balance outlet
[url=http://www.chaussurejordan.fr/]jordan homme[/url]
[url=http://www.katespadepurses.us.org/]kate spade bags[/url]
[url=http://www.lebron16.us.org/]nike lebron[/url]
[url=http://www.adidas-nmd.us.org/]adidas nmd[/url]

Reagovať

jingting17  (02.05.2019 01:49:24)     
red bottom shoes
[url=http://www.salvatore-ferragamo.us.com/]ferragamo[/url]
[url=http://www.christianlouboutinredbottoms.us.com/]red bottom shoes[/url]
[url=http://www.moncler-coat.us.com/]moncler jacket mens[/url]
[url=http://www.airmax90shoes.us.com/]nike air max 90[/url]

Reagovať

jennifer  (19.05.2019 20:06:52)     
Giuseppe
[url=http://www.redbottomsshoes.us/]Red Bottoms[/url]
[url=http://www.fjallraven-canada.ca/]Fjallraven Canada[/url]
[url=http://www.karenmillendresses.co.uk/]Karen Millen UK[/url]
[url=http://www.pandora.in.net/]Pandora[/url]

Reagovať

brooklyn  (18.06.2019 11:56:21)     
mizuno volleyball shoes
[url=http://dirknowitzki.nbajerseys-store.us/]dirk nowitzki[/url]
[url=http://marcussmart.nbajerseysshop.us/]marcus smart[/url]
[url=http://ryanfitzpatrick.nflshop-jerseys.us/]ryan fitzpatrick[/url]
[url=http://richardsherman.nflshop-jerseys.us/]richard sherman[/url]

Reagovať

antonio  (29.06.2019 18:43:12)     
Kyrie 5
[url=http://www.pandoraofficialsite.us/]Pandora Charms[/url]
[url=http://www.converse-uk.co.uk/]Converse All Star[/url]
[url=http://www.pandorajewelrystore.us/]Pandora Bracelet[/url]
[url=http://www.birkenstockcanadasandals.ca/]Birkenstock Canada[/url]

Reagovať

chunfen73  (03.07.2019 06:46:43)     
jordan shoes
[url=http://www.monclers.ca/]moncler jacket[/url]
[url=http://www.red-bottoms.org.uk/]louboutin[/url]
[url=http://www.bracelet-pandora.fr/]pandora bracelet[/url]
[url=http://www.curry-5shoes.us/]curry[/url]

Reagovať

karmit  (03.07.2019 14:30:55)     
north face
[url=http://www.newnhljerseys.us/tags_products/ron-hainsey-jerseys_327.html]Ron Hainsey jerseys[/url]
[url=http://www.wholesalemlb-jerseys.us/tags_products/kc-royals-pink-jersey_2684.html]kc royals pink jersey[/url]
[url=http://www.cheapnfljerseys-store.us/tags_products/colin-kaepernick-top-selling-jersey_440.html]colin kaepernick top selling jersey[/url]
[url=http://www.cheapnhl-jerseys.us/tags_products/san-jose-sharks-shark-head_94.html]san jose sharks shark head[/url]

Reagovať

kathy  (09.07.2019 01:38:07)     
adidas stan smith
[url=http://www.nmd.in.net/]nmd shoes[/url]
[url=http://www.airmax-97.us.org/]nike air max[/url]
[url=http://www.mizunoshoes.us.org/]mizuno[/url]
[url=http://www.pumashoesoutlet.us.org/]puma sneakers[/url]

Reagovať

linda  (01.08.2019 05:55:12)     
Christian Louboutin
[url=http://www.yeezytrainers.org.uk/y3-pure-boost-black_7591.html]Adidas Gazelle Light Grey[/url]
[url=http://www.jordanretro11shoes.us/jordan-4-royalty_4409.html]Jordan 4 Royalty[/url]
[url=http://www.yeezy-adidas.us/adidas-20-off_11509.html]Adidas 20 Off[/url]
[url=http://www.nike-trainersuk.co.uk/nike-air-vapormax-utility_5858.html]Nike Air Vapormax Utility[/url]

Reagovať

sandra  (02.08.2019 07:43:58)     
Salomon
[url=http://www.timberlandboots.ca/]Timberland Shoes[/url]
[url=http://www.ugg-bootsuk.org.uk/]Uggs On Sale[/url]
[url=http://www.goldengoosesneakers-sale.us/]Golden Goose Shoes[/url]
[url=http://www.birkenstocksandals-uk.co.uk/]Birkenstock Sale[/url]

Reagovať

laurie  (22.09.2019 08:03:08)     
Nike KD
[url=http://www.adidasnmdwomens.us/]Adidas NMD[/url]
[url=http://www.filashoes.co.uk/]Fila Trainers[/url]
[url=http://www.jordanshoes.ca/]New Jordans[/url]
[url=http://www.coachbags.co.uk/]Coach Purses[/url]

Reagovať

yinghin49  (22.09.2019 13:53:42)     
pandora jewelry
[url=http://www.salvatore-ferragamo.us.com/]ferragamo[/url]
[url=http://www.pandora--jewelry.us.org/]pandora[/url]
[url=http://www.jordan-11.fr/]jordan 11 space jam[/url]
[url=http://www.adidaseqt.us.org/]adidas eqt support adv[/url]

Reagovať

karina  (03.10.2019 17:06:02)     
Vibram
[url=http://www.birkenstocksandals.ca/]Birkenstock Sale[/url]
[url=http://www.north-facejacket.us/]North Face Jacket[/url]
[url=http://www.asicscanadashoes.ca/]Asics Gel Nimbus[/url]
[url=http://www.montblancpensoutlet.us/]Mont Blanc Pens[/url]

Reagovať

linda  (04.10.2019 02:18:54)     
Ferragamo
[url=http://www.hydro-flask.co.uk/]Hydro Flask UK[/url]
[url=http://www.valentinoshoes.ca/]Valentino Heels[/url]
[url=http://www.hydro-flask.us.com/]Hydro Flask 40 OZ[/url]
[url=http://www.katespade-purses.us.com/]Kate Spade Bags[/url]

Reagovať

linda  (08.10.2019 10:30:25)     
Yeezy Shoes
[url=http://www.championsweatshirt.co.uk/]Champion T Shirt[/url]
[url=http://www.conversetrainers.co.uk/]Converse UK[/url]
[url=http://www.bapehoodie.ca/]Bape Clothing[/url]
[url=http://www.goyardbags.org.uk/]Goyard Tote[/url]

Reagovať

sandra  (25.10.2019 02:35:03)     
Kate Spade
[url=http://www.pandoraringsuk.co.uk/]Pandora UK[/url]
[url=http://www.vansshoes.org.uk/]Vans Old School[/url]
[url=http://www.filaschuhe.de/]Fila Schuhe[/url]
[url=http://www.superdryjacket.us/]Superdry Coats[/url]

Reagovať

marianne  (16.01.2020 22:20:41)     
Hydro Flask
[url=http://www.jordan11.us.org/]Jordan Retro[/url]
[url=http://www.adidasnmd.us/]Adidas Nmd[/url]
[url=http://www.brooksrunningshoes.co.uk/]Brooks Launch 6[/url]
[url=http://www.suicokesandals.ca/]Suicoke Moto Sandals[/url]

Reagovať

dominick  (01.02.2020 10:46:01)     
Adidas Superstar
[url=http://www.karenmillendressesuk.co.uk/]Karen Millen[/url]
[url=http://www.pandorashop.us/]Pandora Jewelry[/url]
[url=http://www.katespadebags.ca/]Kate Spade Handbags[/url]
[url=http://www.vansoldskool.us.org/]Vans Shoes[/url]

Reagovať

magaret  (02.02.2020 13:05:02)     
Pandora Jewelry
[url=http://www.nikeshox.us.org/]Nike Air Max[/url]
[url=http://www.montblancpens.ca/]Mont Blanc Pens Canada[/url]
[url=http://www.bape-clothing.us.com/]Bape Sweater[/url]
[url=http://www.merrellshoes.us.com/]Merrell Hiking Boots[/url]

Reagovať

jennifer  (06.02.2020 20:01:57)     
Skechers Shoes
[url=http://www.hogan.us.com/]Hogan Sneakers[/url]
[url=http://www.longchampsbags.us/]Longchamp[/url]
[url=http://www.coach-bags.co.uk/]Coach Crossbody Bags[/url]
[url=http://www.coachbagsoutlet.ca/]Coach[/url]

Reagovať

marianne  (08.02.2020 22:53:55)     
Birkenstock
[url=http://www.supreme-hoodie.co.uk/]Supreme T Shirt[/url]
[url=http://www.nikeairmax.co.uk/]Air Max 270[/url]
[url=http://www.nikehuarache.ca/]Nike Canada[/url]
[url=http://www.merrell.us.org/]Merrell[/url]

Reagovať

james  (13.02.2020 21:04:27)     
Coach Handbags
[url=http://www.bvlgaricanada.ca/]Bvlgari Canada[/url]
[url=http://www.saucony.us.org/]Saucony Running Shoes[/url]
[url=http://www.pandorajewelry.ca/]Pandora Jewelry Canada[/url]
[url=http://www.katespadecanadaoutlet.ca/]Kate Spade Bags[/url]

Reagovať

magaret  (17.02.2020 23:15:37)     
Adidas Outlet
[url=http://www.louboutin-redbottoms.us/]Louboutin[/url]
[url=http://www.suicoke.co.uk/]Suicoke Slides[/url]
[url=http://www.vanscanada.ca/]Vans Old Skool[/url]
[url=http://www.nbajerseysshop.us.org/]Official NBA Jersey[/url]

Reagovať

karina  (25.02.2020 22:41:47)     
Nike
[url=http://www.nike-shoes.us/]Nike Air Max 90[/url]
[url=http://www.burberryshirt.org.uk/]Burberry Belt[/url]
[url=http://www.katespadehandbags.ca/]Kate Spade Handbags[/url]
[url=http://www.fjallravenkankenbackpack.org.uk/]Fjallraven[/url]

Reagovať

katherine  (02.03.2020 11:03:33)     
Christian Louboutin
[url=http://www.christianlouboutinboots.us/]Christian Louboutin[/url]
[url=http://www.mlb-jerseys.us.org/]MLB Jerseys[/url]
[url=http://www.nfljerseysshop.us.org/]Cheap NFL Jerseys[/url]
[url=http://www.nfljerseyscheap.us.org/]NFL Shop[/url]

Reagovať

karina  (06.03.2020 21:23:31)     
Curry 5 Shoes
[url=http://www.puma-shoes.us.org/]Puma Rihanna[/url]
[url=http://www.birkenstock-sandals.ca/]Birkenstock Canada[/url]
[url=http://www.fitflop.us.org/]Fitflop Sandals[/url]
[url=http://www.eccoboots.ca/]Ecco[/url]

Reagovať

karina  (07.03.2020 05:35:20)     
Salomon
[url=http://www.giuseppe-shoes.us/]Guiseppes[/url]
[url=http://www.fitflop-sandals.us/]Fitflop Slippers[/url]
[url=http://www.fjallraven-backpack.us/]Fjallraven[/url]
[url=http://www.bapehoodie.ca/]A Bathing Ape[/url]

Reagovať

ronald  (18.03.2020 02:16:59)     
Golden Goose Shoes
[url=http://www.ecco.us.org/]Ecco Outlet[/url]
[url=http://www.pandorarings.us.org/]Pandora Charms[/url]
[url=http://www.belstaff.org.uk/]Belstaff Overshirt[/url]
[url=http://www.curry7.ca/]Curry 5[/url]

Reagovať

jerry  (18.03.2020 22:40:08)     
Swarovski Crystal
[url=http://www.filashoesstore.com/]Fila[/url]
[url=http://www.adidas-outlet.ca/]Adidas Shoes For Men[/url]
[url=http://www.yezzys.co.uk/]Yeezy Supply[/url]
[url=http://www.fjallraven.in.net/]Fjallraven[/url]

Reagovať

sandra  (27.03.2020 05:20:26)     
Goyard
[url=http://www.longchamp.org.uk/]Longchamp Tote[/url]
[url=http://www.championhoodie.ca/]Champion Shoes[/url]
[url=http://www.bapehoodie.org.uk/]Bape Jacket[/url]
[url=http://www.burberrybags.org.uk/]Burberry Shirt[/url]

Reagovať

ernest  (23.04.2020 22:26:14)     
Salomon Boots
[url=http://www.louboutinshoes.us.org/]Christian Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.stevemadden.us.com/]Steve Madden Sandals[/url]
[url=http://www.stevemadden.us.org/]Steve Madden[/url]
[url=http://www.yeezy950.us/]Yeezy Boost 350 V2[/url]

Reagovať

magaret  (28.04.2020 21:49:18)     
Fjallraven Bags
[url=http://www.boseheadphones.us.org/]Bose[/url]
[url=http://www.beatssolo3.ca/]Beats Headphones[/url]
[url=http://www.birkenstock-canada.ca/]Birkenstock Sandals[/url]
[url=http://www.pandoracharmsonline.us/]Pandora Online[/url]

Reagovať

karina  (28.04.2020 23:50:09)     
Fitflop
[url=http://www.woolrich.us.com/]Woolrich[/url]
[url=http://www.bosespeakers.ca/]Bose Headphones[/url]
[url=http://www.adidasshoesoutlet.ca/]Adidas Running Shoes[/url]
[url=http://www.puma-shoes.us.org/]Puma[/url]

Reagovať

antonio  (10.05.2020 00:25:32)     
Mont Blanc Pen
[url=http://www.vansoldskool.us/]White Vans[/url]
[url=http://www.ferragamoshoesstore.us/]Ferragamo[/url]
[url=http://www.adidasshoesoutlet.us/]Adidas NMD[/url]
[url=http://www.filacanada.ca/]Fila Canada[/url]

Reagovať

magaret  (14.05.2020 07:47:01)     
Vans Old Skool Canada
[url=http://www.ralphlauren-polo.us/]Ralph Lauren[/url]
[url=http://www.goldengoose-shoes.us/]Golden Goose Sneakers[/url]
[url=http://www.boseheadphones.co.uk/]Bose Soundlink Mini[/url]
[url=http://www.nikeairmaxca.ca/]Nike CA[/url]

Reagovať

david  (14.05.2020 23:31:30)     
Supreme Hoodie
[url=http://www.supremeshirt.us.org/]Supreme Hoodie[/url]
[url=http://www.goldengoose-sneakers.ca/]Golden Goose Canada[/url]
[url=http://www.juicycouture.org.uk/]Juicy Tracksuit[/url]
[url=http://www.burberryshirt.org.uk/]Burberry Belt[/url]

Reagovať

leigh  (22.05.2020 19:11:24)     
Pandora Jewelry
[url=http://www.karenmillendressesoutlet.co.uk/]Karen Millen[/url]
[url=http://www.jordanshoestores.com/]Jordan 11[/url]
[url=http://www.yeezy.in.net/]yeezy boost 350[/url]
[url=http://www.newbalance.us.org/]New Balance Shoes[/url]

Reagovať

ronald  (02.07.2020 05:37:54)     
North Face Jacket
[url=http://www.keds.org.uk/]Keds Trainers[/url]
[url=http://www.salomonrunningshoes.us/]Salomon Hiking Boots[/url]
[url=http://www.ralphlauren-outlet.us/]Ralph Lauren Dresses[/url]
[url=http://www.lecoqsportifs.us/]Le Coq Sportif Tracksuit[/url]

Reagovať

david  (02.07.2020 11:22:35)     
Nike Lebron
[url=http://www.balenciagashoesbags.us/]Balenciaga Bags[/url]
[url=http://www.nikefactory-outlet.us/]Nike Air Max[/url]
[url=http://www.goyard-canada.ca/]Goyard[/url]
[url=http://www.bapeshorts.us/]Bape Hoodie[/url]

Reagovať

ernest  (12.07.2020 02:59:15)     
Fitflop UK
[url=http://www.vans-outlet.us/]Vans Old Skools[/url]
[url=http://www.stuartweitzman.us.org/]Stuart Weitzman Boots[/url]
[url=http://www.burberryoutlet.us.org/]Burberry Shirt[/url]
[url=http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us/]Ralph Lauren Polos[/url]

Reagovať

david  (12.08.2020 06:50:19)     
Jordan Retro
[url=http://www.nikeoffwhite.org.uk/]Off White T Shirt[/url]
[url=http://www.birkenstocksandalsstore.us/]Birkenstock Sale[/url]
[url=http://www.yeezyboost350.us.org/]Adidas Yeezy[/url]
[url=http://www.karenmillendresses.us.org/]Karen Millen[/url]

Reagovať

marianne  (13.08.2020 05:06:29)     
Asics Shoes
[url=http://www.brooksrunningshoes.org.uk/]Brooks Running Shoes[/url]
[url=http://www.northfaces.us.org/]North Face[/url]
[url=http://www.tomsshoesuk.co.uk/]Toms Uk[/url]
[url=http://www.fitflopsale.org.uk/]Fitflop Trainers[/url]

Reagovať

laurie  (14.08.2020 00:22:13)     
Coach Outlet
[url=http://www.airmax270canada.ca/]Nike Canada[/url]
[url=http://www.coachs.us/]Coach Bags[/url]
[url=http://www.hollister-canada.ca/]Hollister Hoodies[/url]
[url=http://www.truereligionjeansoutlet.us/]True Religion[/url]

Reagovať

antonio  (06.09.2020 00:36:12)     
Supreme Clothing
[url=http://www.fila-trainers.co.uk/]Fila Disruptor 2[/url]
[url=http://www.calvinkleinoutlet.us.org/]Calvin Klein Outlet[/url]
[url=http://www.salomonrunningshoes.us/]Salomon Shoes[/url]
[url=http://www.lecoqsportifclothing.us/]Le Coq Sportif[/url]

Reagovať

ronald  (11.09.2020 02:35:55)     
Salomon Speedcross 4
[url=http://www.salomonspeedcross5.us/]Salomon Boots[/url]
[url=http://www.underarmours.us/]Under Armour Shorts[/url]
[url=http://www.nikefactorys.us.com/]Nike Factory[/url]
[url=http://www.michaelkorsfactory.us/]Michael Kors Purse[/url]

Reagovať

linda  (12.09.2020 17:38:26)     
Polo Ralph Lauren
[url=http://www.keenshoes.co.uk/]Keens Shoes[/url]
[url=http://www.adidasnmds.us.org/]Adidas Ultra Boost[/url]
[url=http://www.coachs.us.org/]Coach Bags[/url]
[url=http://www.salvatoreferragamos.us/]Salvator Ferragamo[/url]

Reagovať

karina  (14.09.2020 07:50:46)     
Ecco
[url=http://www.ferragamoshoesoutlets.us/]Salvatore Ferragamo[/url]
[url=http://www.juicy-couture.co.uk/]Juicy Tracksuit[/url]
[url=http://www.kedsshoes.us.com/]Keds Shoes[/url]
[url=http://www.soccer-cleats.us/]Soccer Cleats[/url]

Reagovať

thelma  (10.10.2020 13:37:18)     
Off White Hoodie
[url=http://www.giuseppeshoes.us.com/]Giuseppe Zanotti Sneakers[/url]
[url=http://www.brookstrainers.co.uk/]Brooks Running Shoes[/url]
[url=http://www.fjallravens.co.uk/]Fjallraven Kanken Mini[/url]
[url=http://www.kedscanada.ca/]Keen Boots[/url]

Reagovať

laurie  (19.10.2020 05:24:10)     
Champion Sweatshirt
[url=http://www.birkenstock-sale.co.uk/]Birkenstock Shoes[/url]
[url=http://www.pumatrainers.co.uk/]Puma Suede[/url]
[url=http://www.jimmy-choo.us.org/]Jimmy Choo Heels[/url]
[url=http://www.tommyhilfigers.us/]Tommy Hilfiger Sweatshirt[/url]

Reagovať

frank  (21.10.2020 02:59:58)     
Air Max 270
[url=http://www.yeezy-380.us/]Yeezy Boost 380[/url]
[url=http://www.juicy-couture.org.uk/]Juicy Couture Tracksuit[/url]
[url=http://www.brooksrunningshoes.org.uk/]Brooks Ghost 10[/url]
[url=http://www.toryburchoutlet.co.uk/]Tory Burch[/url]

Reagovať

jerry  (12.11.2020 07:43:30)     
ED Hardy Shirt
[url=http://www.lacosteshoes.us.org/]Lacoste Shoes[/url]
[url=http://www.sperry-outlet.us/]Sperry Shoes Outlet[/url]
[url=http://www.dolcegabbanabags.us/]Dolce Gabbana Shoes[/url]
[url=http://www.keen-shoes.us.org/]Keen Boots[/url]

Reagovať

dominick  (24.11.2020 23:35:20)     
Birkenstock Canada
[url=http://www.supreme-store.us/]Supreme Clothing[/url]
[url=http://www.steve-madden.us.com/]Steve Madden Shoes[/url]
[url=http://www.salvatore-ferragamo.us/]Ferragamo Belt[/url]
[url=http://www.pradas.us/]Prada Handbags[/url]

Reagovať

david  (25.11.2020 09:15:26)     
Bape Clothing
[url=http://www.christianlouboutincanada.ca/]Christian Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.lecoqsportifs.us/]Le Coq Sportif Tracksuit[/url]
[url=http://www.adidassoccercleats.us/]Soccer Shoes[/url]
[url=http://www.karenmillendresses.us.org/]Karen Millen[/url]

Reagovať

frank  (11.12.2020 09:38:55)     
Longchamp
[url=http://www.vans.us.com/]Vans Shoes[/url]
[url=http://www.kedscanada.ca/]Keen Work Boots[/url]
[url=http://www.pradacanadabags.ca/]Prada Shoes[/url]
[url=http://www.airmaxshoes.us.org/]Air Max 90[/url]

Reagovať

david  (21.12.2020 21:45:54)     
Adidas Yeezy
[url=http://www.cartier-ring.us/]Cartier Love Ring[/url]
[url=http://www.supreme-store.us/]Supreme Clothing[/url]
[url=http://www.columbiajacket.us/]Columbia[/url]
[url=http://www.pandoracanadarings.ca/]Pandora Earrings[/url]

Reagovať

thelma  (22.12.2020 15:15:48)     
Pandora Jewelry
[url=http://www.salomonboots.us.org/]Salomon Xa Pro 3D[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.us.com/]Nike Running Shoes[/url]
[url=http://www.fjallravenkankenoutlet.us/]Fjallraven Kanken Backpack[/url]
[url=http://www.supremehoodie.us.org/]Supreme Hoodie[/url]

Reagovať

sandra  (23.12.2020 12:06:26)     
Ralph Lauren
[url=http://www.aldo.org.uk/]Aldo[/url]
[url=http://www.goldengoose-sneakers.us.org/]Golden Goose Sneakers[/url]
[url=http://www.lacoste-canada.ca/]Lacoste Polo[/url]
[url=http://www.mcmbackpack.us.org/]MCM[/url]

Reagovať

 (10.01.2021 08:49:31)     

Pills information sheet. Long-Term Effects. <a href="https://prednisone4u.top">buying generic prednisone no prescription</a> in US. Everything trends of pills. Get here.
<a href=http://hipotezi.com/view_news.php?id=3346>All information about drug.</a> <a href=http://blog.qooza.hk/iamgemini1983?eid=26793826>Best trends of drugs.</a> <a href=https://cakeshop.biz/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba-benim-adim-melek-45-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%be/comment-page-4/#comment-129018>All information about medicament.</a> 4496808

Reagovať

katherine  (14.01.2021 07:30:33)     
Nike Air Max
[url=http://www.stussyclothing.us/]Stussy Clothing[/url]
[url=http://www.eccoshoesoutlets.us/]Ecco Shoes Women[/url]
[url=http://www.fjallravens.ca/]Fjallraven Canada Sale[/url]
[url=http://www.levi501jeans.us/]Levis 505[/url]

Reagovať

ernestine  (31.01.2021 00:52:26)     
Nike Shox
[url=http://www.bape-hoodie.ca/]Bape[/url]
[url=http://www.pumas.ca/]Puma Outlet[/url]
[url=http://www.stuartweitzmans.us/]Stuart Weitzman Highland[/url]
[url=http://www.cartierlovebracelets.us/]Cartier Nail Bracelet[/url]

Reagovať

katherine  (17.02.2021 19:05:26)     
Five Finger Shoes
[url=http://www.supreme-hoodie.org.uk/]Supreme New York[/url]
[url=http://www.tommyhilfigeroutlet.co.uk/]Tommy Hilfiger Tracksuits[/url]
[url=http://www.converse-trainers.co.uk/]Converse Trainers[/url]
[url=http://www.pradahandbagsoutlet.us/]Prada Shoes[/url]

Reagovať

thelma  (28.02.2021 04:57:43)     
Kate Spade Handbags
[url=http://www.laurenralphlauren.us.org/]Lauren Ralph Lauren[/url]
[url=http://www.goldengoosesneaker.ca/]Golden Goose Sneakers Candada[/url]
[url=http://www.salomoncanadashoes.ca/]Salomon Canada[/url]
[url=http://www.jordan35shoes.us/]Jordan Shoes[/url]

Reagovať

linda  (28.02.2021 10:49:52)     
Fjallraven Kanken
[url=http://www.brooksrunningshoes.us.org/]Brooks Beast[/url]
[url=http://www.calvinkleincanadaoutlet.ca/]Calvin Klein[/url]
[url=http://www.championsweatshirts.us/]Champion Clothes[/url]
[url=http://www.suicoke-shoes.us/]Suicoke Sandals[/url]

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.